Kryterium dostępu w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL

Odnośnie zastosowania w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL kryterium dostępu w brzmieniu:

„W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL)”
,

Instytucja Zarządzająca PO KL wyjaśnia, że poprzez formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji należy rozumieć wydanie przez uprawnioną instytucję (organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu). Przedmiotowe kryterium nie ma jednak na celu wskazywania konkretnego certyfikatu. Przywołany w kryterium European Computer Driving Licence odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu i powinien stanowić punkt wyjścia dla innych certyfikatów wystawianych uczestnikom projektów w rmach Poddziałania 9.6.2.


Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL.

Pełna treść pisma, w którym przedstawione zostało stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL odnośnie kryterium dostępu w ramach Poddziałania 9.6.2 zamieszczone jest w podzakładce: Interpretacje / Wyjaśnienia

 

Sporządziła: Aleksandra Zaręba 

 


Utworzono: 2012-03-09 15:28:44


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski