Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-07-22 13:53:17

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zmianami w powyższym dokumencie w stosunku do jego projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach planuje dokonanie zmiany Regulaminu konkursu numer RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


2015-07-22 13:17:05

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zmianami w powyższym dokumencie w stosunku do jego projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza zmianę Regulaminu konkursu numer POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


2015-07-17 14:02:41

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się nowy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wraz z aktualnymi wersjami załączników. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Obowiązuje od 2 lipca br. Są także wersje archiwalne i aktualne 7 załączników (Roczne Plany Działania, Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, Załącznik 2a - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, Załącznik 2b - Wskaźniki kluczowe PO WER, Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, Załącznik 4 - Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 5 - Wykaz projektów w trybie pozakonkursowym).


2015-07-16 13:58:57

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lipca , w auli nr 3 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11b.


2015-07-16 13:22:14

W prezentacji "Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER": zamieszczonej na stronie www.efs.wup-katowice.pl w zakładce PO WER 2014-220 w podzakładce „Materiały szkoleniowe” znalazły się błędy.


2015-07-16 13:02:10

W Bazie Wiedzy udostępniono kolejną wersję Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wer. 1.1), który ma być pomocny dla realizatorów projektów w programach polityki spójności 2014-2020. Dokument ma na celu przybliżenie funkcjonalności aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów oraz rozliczanie projektów.
Ścieżka dostępu do nowej wersji :  Baza wiedzy /| Centralny system teleinformatyczny /Dokumenty / SL2014 / Podręcznik Beneficjenta.


2015-07-16 11:34:33

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 ogłasza w dniu 16 lipca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


2015-07-15 09:14:50

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza II turę naboru kandydatów do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Zatrudnienie”.


2015-07-09 15:12:30

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informujemy, że na stronie internetowej w zakładce górnej „PO WER 2014-2020” istnieje podzakładka „FAQ”, w której umieszczone są najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów PO WER w podziale na osiem kategorii tematycznych wraz z odpowiedziami.


2015-07-09 14:58:09

W dniach 6 i 8 lipca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się spotkania informacyjne zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. dla podmiotów zainteresowanych aplikacją o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski