Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-09-23 09:45:08

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


2016-09-22 12:56:25

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.


2016-09-21 14:10:32

Przedsiębiorcy powiatu częstochowskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą wsparcia rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw przy pomocy środków Unii Europejskiej.


2016-09-20 13:45:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza z dniem 20 września 2016 roku konkurs nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT oraz konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement-konkurs RPO WSL na lata 2014-2020.


2016-09-19 12:27:13

27 września br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest ono adresowane szczególnie do beneficjentów realizujących projekty wspierające osoby młode na rynku pracy.


2016-09-19 10:01:23

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


2016-09-14 11:09:29

W dniu 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego.


2016-09-14 11:06:49

W dniu 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego.


2016-09-12 10:25:45

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski