Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-06-26 14:30:35

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza nabór kandydatów do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Zatrudnienie”.


2015-06-26 10:32:16

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszamy serdecznie podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER na spotkania informacyjne.


2015-06-26 08:22:04

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 26 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych instytucji rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


2015-06-25 14:01:39

Zasadom wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL) pod nazwą Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe dla publicznych służb zatrudnienia poświęcone było spotkanie w dniu 24 czerwca br. w auli nr 3 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na które zostali zaproszeni przedstawiciele powiatowych urzędów pracy regionu śląskiego.


2015-06-19 11:37:49

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.


2015-06-18 16:12:00

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani są do publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań w Bazie Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.


2015-06-17 16:19:37

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17.06.2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2


2015-06-12 16:05:08

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej ogłaszają konkurs „Europa to My”. Aby wziąć w nim udział wystarczy rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy i wybrać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie zrobić kilka zdjęć dokumentujących (można również uzupełnić je o zdjęcie pokazujące, jak to miejsce wyglądało zanim zrealizowano projekt), dodać opis i wysłać przez stronę www.europatomy.eu


2015-06-10 15:23:45

Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, określające warunki i procedury realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach PO WER i RPO, współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014 – 2020.


2015-06-03 13:53:33

Zatwierdzono Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, dokument regulujący system kontroli, zarówno jeśli chodzi o jej zakres, jak i ramy wraz z procedurami najważniejszych procesów kontrolnych. Określa także podstawowe obowiązki IZ w zakresie realizacji tych procesów, które powinny mieć na celu ujednolicenie standardów prowadzenia kontroli, zwłaszcza w zakresie terminów realizacji czynności kontrolnych i ich dokumentowania.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski