Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-10-20 13:56:38

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką spotkania w dniu 21 października i niemożnością przyjęcia wszystkich chętnych, zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych przez przedstawicieli branży szkoleniowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udostępnia prezentacje dotyczące tej tematyki, które będą omawiane na wspomnianym spotkaniu.


2016-10-20 13:36:38

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi automatycznej utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu uczestnictwa  w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP wyjaśniamy


2016-10-20 10:30:08

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że przewidywany termin, rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, to 18 listopada 2016r.


2016-10-18 13:29:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony instytucji szkoleniowych i wyczerpaniem limitu miejsc z dniem 18.10.2016 o godz. 14.00 zostaje wstrzymany nabór zgłoszeń.


2016-10-18 07:49:13

Informujemy, że od 14 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


2016-10-18 07:39:13

Informujemy, że od 13 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2016-10-13 12:19:44

W związku z zwróceniem na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr RPLS.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego oraz negatywnym wynikiem ponownej oceny, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.


2016-10-13 11:22:10

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego - pdf


2016-10-13 11:15:57

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego - pdf


2016-10-13 11:13:01

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregionu Północnego - pdf

 


<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski