Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 

 

2014-09-12 10:45:23

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza bezrobotnych pracowników sektora oświaty do udziału w projekcie pn. „Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2014-09-10 12:15:58

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 1 września br. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 34 222,27 zł. Powyższe umożliwi dofinansowanie kolejnego projektu, który podlegał ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.


2014-09-08 14:29:23

13 września 2014 r. w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się EFS Festiwal - impreza promująca wiedzę o Unii Europejskiej, w tym o możliwościach, jakie Polsce daje członkostwo w niniejszej strukturze oraz o osiągnięciach uzyskanych dzięki Funduszom Unijnym w województwie śląskim.


2014-09-03 14:56:22

5 września br. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wezmą udział w imprezie wystawienniczo-handlowej pn. „Piknik w rytmie firmy”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Urząd Miejski w Zabrzu i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Kąpieliska Leśnego w Zabrzu-Maciejowie. Początek spotkania zaplanowano na godz. 12:00.


2014-09-02 08:41:53

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .


2014-09-01 12:43:11

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 413 503,95 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-08-29 14:17:22

W okresie od 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1.


2014-08-22 13:57:57

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 1 196 895,23 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków.


2014-08-13 12:24:18

Polecamy Państwa uwadze publikację „Twój POtencjał KLuczem do sukcesu”. To bogate źródło wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w latach 2007-2013.


2014-08-08 15:09:11

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1482/354/IV/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. Zestawienia nr 1 wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po uwzględnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy uszeregowanych w kolejności daty złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Listy nr 1 wniosków spełniających minimum punktowe, które podlegały ocenie merytorycznej, po uwzględnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2013 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy

.


<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski