Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-08-19 13:18:42

30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.


2015-08-19 12:59:45

Poniżej zamieszczamy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokument ten zawiera wykaz obowiązków informacyjno – promocyjnych, zapisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz dodatkowo w przypadku podmiotów wdrażających instrumenty finansowe oraz inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych odpowiednio Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz opis i wskazówki jak je wypełnić.

 


2015-08-13 14:48:56

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących szczegółowego zestawienia obszarów technologicznych (Tabela 15), o którym mowa w Regulaminie Konkursu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Poddziałania 1.2.1 w Podrozdziale 5.5 Kryteria premiujące (str. 61) informujemy, iż niniejszy załącznik (Tabela 15) dostępny jest na stronie internetowej Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (http://ris.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_regionalne) w dokumencie Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 na str. 91.


2015-08-13 13:47:48

W związku z koniecznością dostosowania zapisów poszczególnych dokumentów pakietu aplikacyjnego Konkursu numer RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia do zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zmianie uległy zapisy:

- Regulaminu konkursu,

- Załącznika nr 4 - Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020,

- Załącznika nr 9 - Standardu udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020,

- Załącznika nr 10 - Standardu udzielania wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020,

- Załącznika nr 11 - Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020,

- Załącznika nr 14 - Regulaminu procedury odwoławczej dla IP RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.


2015-08-11 14:33:18

W związku z koniecznością elektronicznego podpisywania wniosków składanych w ramach ogłaszanych konkursów zamieszczamy link do strony zawierającej filmy instruktażowe, przydatne przy składaniu dokumentów za pośrednictwem platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – SEKAP. Materiały zostały udostępnione przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: www.youtube.com


2015-08-07 10:52:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż Uchwałą nr 1439/58/V/2015 z dnia 04.08.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia), które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej wraz z kwotami dofinansowania.


2015-08-06 12:41:27

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi Centralnego Systemu Informatycznego (SL2014) i Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli (KSI SIMIK) informujemy Użytkowników systemów, iż będą one niedostępne od 7 sierpnia br. (piątek) od godz. 20.00 do 10 sierpnia br. (poniedziałek) do godz. 06.00. Prace obejmują również aplikację Obsługi Wniosków o Płatność, która jest dedykowana Beneficjentom funduszy Unii Europejskiej.


2015-08-06 10:30:29

Regulamin Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI 2014) dostępny na stronie internetowej https://lsi.slaskie.pl/ określa jak należy postępować w przypadku niewłaściwego działania Systemu LSI. Zgodnie z punktem 7 Postępowania ogólnego, w momencie zauważenia błędu, Użytkownik jest zobowiązany zgłosić nieprawidłowość Administratorowi wraz z jej opisem na adres email: lsi@slaskie.pl. W celu ułatwienia Administratorom LSI lokalizacji błędu w systemie zaleca się załączyć plik ze zrzutem ekranu tzw. print screen strony z widocznym problemem.


2015-08-05 17:14:42

W związku z koniecznością dostosowania zapisów poszczególnych dokumentów pakietu aplikacyjnego Konkursu numer POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego do zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zmianie uległy zapisy:

- Regulaminu konkursu,

- Załącznika nr 11 - Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER,

- Załącznika nr 11A - Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER – rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe,

- Załącznika nr 14 - Standardu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014–2020 w województwie śląskim,

- Załącznika nr 15 - Wykazu maksymalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”,

- Załącznika nr 16 - Standardu udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014–2020 w województwie śląskim,

- Załącznika nr 17 - Standardu udzielania wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014–2020 w województwie śląskim,

- Załącznika nr 18 - Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014–2020 w województwie śląskim.


2015-07-22 13:53:17

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zmianami w powyższym dokumencie w stosunku do jego projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach planuje dokonanie zmiany Regulaminu konkursu numer RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski