Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


      
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-05-27 15:09:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 27 maja br. cztery konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


2016-05-24 16:08:06

Informujemy, że 27 maja (piątek) br. w ostatni dzień naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest czynny, a Zespół ds. Promocji i Informacji oraz Punkt Kontaktowy EFS pracują w stałych godzinach od 7.30 do 15.30.


2016-05-23 14:35:46

W związku z dużą ilością pytań informujemy, iż podmioty, które wysyłają wniosek drogą elektroniczną przez SEKAP powinny  w Katalogu Usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy wybrać folder „Inne”, a następnie otworzyć zakładkę „Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług”, zatytułować pismo numerem konkursu: „POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16”.


2016-05-23 14:13:32

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) poinformował o planowanym w dniu 23 maja br. przywróceniu możliwości logowania poprzez e-PUAP.


2016-05-20 12:09:42

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata. 2014-2020 ( SZOOP 5.1).


2016-05-20 11:48:08

Trwają konsultacje Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


2016-05-18 15:00:00

Informujemy, że na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Zarząd Województwa Śląskiego podjął w dniu 17. 05. 2016 r. uchwałę o wydłużeniu terminu naboru dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 do dnia 21. 06. 2016 r.


2016-05-18 09:52:17

W związku ze zgłaszanymi problemami w funkcjonowaniu platformy ePuap zachęcamy do składania wniosków za pomocą platformy SEKAP. Platforma SEKAP umożliwia składanie wniosków oraz kontakt z urzędami administracji publicznej w dogodny sposób. Informacje na temat korzystania z tej platformy znajdują się na stronie.

 


2016-05-18 09:43:37

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości dzielenia zamówień publicznych w projektach EFS, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło interpretację dotyczącą tożsamości czasowej zamówienia


2016-05-12 15:07:29

Informujemy, że 13 maja od godziny 20:00 rozpocznie się przerwa techniczna platformy SEKAP, która zakończy się 15 maja o godzinie 20:00. W związku z tym składnie wniosków poprzez platformę będzie niemożliwe.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski