Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


   
  


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 

 

2014-07-09 12:58:13

W dniu 24 czerwca 2014 r. Instytucja Zarządzająca POKL przedstawiła wyjaśnienia w zakresie wpływu zmiany zapisów art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na procedurę wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


2014-07-04 11:00:16

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS przeprowadza już po raz ósmy konkurs „Dobre Praktyki EFS”, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.


2014-07-03 15:12:12

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1243/347/IV/2013 z dnia 1 lipca 2014 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania dotyczącego oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


2014-07-03 11:18:53

1 lipca 2014 r. opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP), obowiązującą od dnia publikacji.


2014-07-02 10:27:56

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum zorganizował 13 czerwca br. w Katowicach VI Forum Nowej Gospodarki, w czasie którego liderzy biznesu, nauki i administracji, debatowali wspólnie nad przyszłością energetyczną naszego kraju. Dopełnieniem artystycznym i naukowym Forum były rodzinny Piknik Nauki i Kultury oraz Wystawa Nowych Technologii. Celem tych działań było podniesienie świadomości na temat innowacyjności i energooszczędności w naszym regionie. Temu służyły pokazy naukowe, wystawy technologiczne, ekologiczne i kulturalne atrakcje, na które, jak co roku, zaproszono instytucje, szkoły, fundacje ekologiczne, przedsiębiorców, organizacje studenckie i uczelnie wyższe, a przede wszystkim lokalną społeczność Katowic-Ligoty.


2014-06-30 14:16:36

W okresie od 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 4 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.1


2014-06-27 14:22:24

25 czerwca 2014 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 1 lipca 2014 r.


2014-06-27 14:03:06

Informujemy, że w tym tygodniu rozpoczął funkcjonowanie Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich (PIFE).


2014-06-24 08:11:54

Już po raz ósmy mamy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.


2014-06-10 12:43:40

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dokonała aktualizacji dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator).<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski