Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-02-12 14:38:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.


2016-02-10 15:13:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020  ogłasza w dniu 10.02.2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających  bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)


2016-02-03 14:37:57

Pierwsze tegoroczne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów związane z konkursami nowej perspektywy odbyło się 2 lutego br. w nowym miejscu – w Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana. Tematem była możliwość dofinansowania wniosków w ramach Działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Zainteresowanie tematem podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych od początku cieszyło się dużym zainteresowaniem.


2016-01-25 08:26:57

Udostępniono kolejną wersję Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wer. 1.4), który ma być pomocny dla realizatorów projektów w programach polityki spójności 2014-2020.


2016-01-22 14:34:20

Projekty unijne będą łatwiej osiągalne dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rozwoju zobowiązuje projektodawców do zagwarantowania dostępności architektonicznej i cyfrowej dla uczestników projektów z niepełnosprawnościami oraz dostępności wszystkich produktów powstających w projektach finansowanych z funduszy unijnych.


2016-01-22 11:37:10

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.


2016-01-21 14:48:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


2016-01-18 13:55:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 18.01.2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


2016-01-18 12:33:08

Ukazała się informacja w zakresie ujmowania wkładu własnego niepieniężnego w kosztach pośrednich w ramach projektów POWER.


2016-01-15 12:19:10

Ukazała się publikacja pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. To poradnik dla beneficjentów i instytucji wdrażających Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Zawiera on szeroki wachlarz wyjaśnień, podpowiedzi i rozwiązań dotyczących realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod kątem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.Jest to jednocześnie podjęta przez Ministerstwo Rozwoju inicjatywa wypracowania systemowego spojrzenia na tę zasadę ze wskazaniem rekomendacji zmian, a nawet gotowych już do użycia narzędzi.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski