Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  MIR-Banner-300x250


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2  1_pokl_final_222

 2014-04-16 11:31:26

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Wejdź na stronę: www.10latwue.pl


2014-04-15 09:10:29

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ważne, projekty zgłaszać mogą również Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia, będące stroną umowy o dofinansowanie projektu.


2014-04-14 11:19:54

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego realizuje przedsięwzięcie, które pomóc ma Organizacjom Pożytku Publicznego z naszego regionu. Ideą akcji jest dotarcie do przedsiębiorców mogących przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP. W szczególności do tych, którzy nie wiedzą, której organizacji chcieliby przekazać część swojego podatku.


2014-04-01 12:03:01

W związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 498/321/IV/2014 z dnia 25 marca 2014 r. przyznającą dofinansowanie w kwocie 590 806,68 zł dla projektu systemowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie pt. „Twoje miejsce na rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 w dniu 31 marca 2014 roku zawarto umowę o dofinansowanie w/w projektu systemowego.


2014-03-31 12:37:29

W okresie od 01.03.2014 r. – 31.03.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 9.6.3

Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła; procedurę, iż zbiorcza informacja o kolejno podpisanych w ramach danego konkursu zamkniętego lub rundy konkursu otwartego umowach; publikowana będzie każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


2014-03-27 08:14:57

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 503/321/IV/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Zestawienia nr 1 wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności daty złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Listy nr 1 wniosków spełniających minimum punktowe, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2013 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


2014-03-26 11:25:13

3 marca wystartowała 10. edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Misją przedsięwzięcia jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Tegoroczna pula nagród to 85 tys. zł.


2014-03-14 12:07:36

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 408/318/IV/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


2014-03-06 09:48:11

Zapraszamy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego do uczestnictwa w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”


2014-03-04 15:06:48

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 4 540 425,00 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski