Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-05-22 14:40:28

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to instrument programowy i finansowy zapewniający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzmacnia wydatnie rolę i miejsce trzeciego sektora w realizacji działań publicznych. Dlatego warto wesprzeć inicjatywy realizowane w ramach Programu FIO (P FIO) na poziomie regionalnym w zakresie dystrybucji środków publicznych, do czego zachęca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w liście podsekretarza stanu Jarosława Dudy, skierowanym do marszałków województw.


2015-05-18 09:37:51

8 maja br. zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Definicje sformułowane w Wytycznych zostały opracowane z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz opracowań dotyczących obu zasad.


2015-05-15 12:38:47

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 08-14.05.2015r. zatwierdził do dofinansowana 31 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy złożonych w ramach Działania 1.1, Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2015-05-14 10:18:59

Uchwałą nr 687/34/V/2015 z dnia 7 maja 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokument ten został przygotowany na podstawie „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”.


2015-05-13 14:44:15

Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdził z dniem 27 kwietnia br. Plan Ewaluacji PO WER. Dokument reguluje procesy opracowania i konsultowania szczegółowych założeń badań ewaluacyjnych, jak również zlecania i realizacji badań oraz upowszechniania i wykorzystania ich wyników.


2015-05-13 14:18:51

Minister Rozwoju i Infrastruktury Maria Wasiak zatwierdziła z dniem 8 maja br. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, których celem jest ujednolicenie warunków i procedur sprawozdawczości w odniesieniu do programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, EFS i FS w latach 2014-2020.

Sprawozdawczość obejmuje zbieranie danych dotyczących realizacji poszczególnych programów z uwzględnieniem celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, osi priorytetowych, funduszy oraz kategorii regionów, w szczególności wskaźników rzeczowych i finansowych (m.in. wskaźników kluczowych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom, w określonym zakresie i trybie dla potrzeb monitorowania realizacji PO na każdym poziomie jego wdrażania.


2015-05-08 14:11:28

Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła 30 kwietnia 2015 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.


2015-05-07 15:57:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła wersję testową Rejestru Usług Rozwojowych (zmodernizowanej bazy inwestycjawkadry.pl).


2015-05-06 14:09:50

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o uruchomieniu strony internetowej adresowanej do osób młodych poświęconej „Gwarancjom dla Młodzieży”(GdM). Można tam znaleźć informacje dotyczące oferty pomocy dla tej grupy realizowanej i finansowanej z różnych źródeł: zarówno z Funduszu Pracy, jak i środków Unii Europejskiej (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy i ochotnicze hufce pracy). Strona zawiera także informacje istotne dla instytucji i podmiotów, które będą zaangażowane w realizację projektów. Ma także funkcjonalność przekierowania do stron wojewódzkich urzędów pracy i instytucji zaangażowanych w realizację GdM.


2015-05-06 12:01:15

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż do wyliczania odsetek jak dla zaległości podatkowych beneficjenci powinni korzystać z kalkulatora odsetek znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jedynie wyniki uzyskane przy pomocy tego narzędzia będą wiążące dla obu stron.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski