Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 

 

2014-08-22 13:57:57

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 1 196 895,23 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków.


2014-08-13 12:24:18

Polecamy Państwa uwadze publikację „Twój POtencjał KLuczem do sukcesu”. To bogate źródło wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w latach 2007-2013.


2014-08-08 15:09:11

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1482/354/IV/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. Zestawienia nr 1 wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po uwzględnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy uszeregowanych w kolejności daty złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Listy nr 1 wniosków spełniających minimum punktowe, które podlegały ocenie merytorycznej, po uwzględnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2013 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy

.

2014-08-08 14:58:46

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1481/354/IV/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po uwzględnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy i przyznaniem dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisje Oceny Projektów, w związku z uwzględnieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Wnioskodawcy w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2013 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


2014-08-04 11:09:12

6 sierpnia 2014 roku przez centrum Katowic przebiegać będzie trasa wyścigu Tour de Pologne. W związku z powyższym, na obszarze miasta spodziewać można się utrudnień komunikacyjnych.


2014-07-31 15:05:00

W okresie od 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2


2014-07-09 12:58:13

W dniu 24 czerwca 2014 r. Instytucja Zarządzająca POKL przedstawiła wyjaśnienia w zakresie wpływu zmiany zapisów art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na procedurę wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


2014-07-04 11:00:16

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS przeprowadza już po raz ósmy konkurs „Dobre Praktyki EFS”, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.


2014-07-03 15:12:12

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1243/347/IV/2013 z dnia 1 lipca 2014 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania dotyczącego oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


2014-07-03 11:18:53

1 lipca 2014 r. opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP), obowiązującą od dnia publikacji.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski