Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2014-12-18 13:39:17

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się w Toruniu 10 grudnia, podano aktualne informacje dotyczące postępu w poziomie wdrażania nowych instrumentów i form wsparcia w PO KL.


2014-12-17 13:18:28

Na podstawie podsekcji 3.1.3.1 pn. "Zasada konkurencyjności" pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL ogłosiła, że z dniem 1 grudnia 2014 r. została uruchomiona strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2014-12-08 15:02:12

17 grudnia 2014 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej GARR S.A. zaprasza  na konferencję "Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania".


2014-12-05 11:17:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 grudnia br., w godz.: 11:00 – 15:00 , w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11 b.


2014-12-02 14:20:39

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji dla przedsiębiorców.


2014-12-01 12:23:00

Pomyślna realizacja unijnych projektów uzależniona jest przede wszystkim od poprawnej realizacji zapisów ujętych we wcześniej złożonym wniosku o dofinansowanie oraz w dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, interpretacjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Aby przybliżyć beneficjentom konkretne zagadnienia i ułatwić im wywiązywanie się z obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 28 listopada br. przeprowadzili spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi wobec projektów realizowanych w PO KL.


2014-12-01 12:13:49

Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.


2014-12-01 11:57:29

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym. 28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oficjalnie przekazaliśmy Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.


2014-12-01 11:14:09

W okresie od 01.11.2014 r. – 30.11.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1

Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła procedurę, iż zbiorcza informacja o kolejno podpisanych w ramach danego konkursu zamkniętego lub rundy konkursu otwartego umowach publikowana będzie każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


2014-11-28 14:51:15

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaprasza na konferencję pn. „Wspólnie możemy więcej! - podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce”, która odbędzie się 2 grudnia 2014 r. w godzinach 9:30-16:00 w Auli Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski